Icons (default theme)

Data icons

name

icon

hum

di_hum

in

di_in

indoor_hum

di_indoor_hum

indoor_temp

di_indoor_temp

outdoor_hum

di_outdoor_hum

outdoor_pressure

di_outdoor_pressure

outdoor_temp

di_outdoor_temp

pressure

di_pressure

soil_hum

di_soil_hum

soil_temp

di_soil_temp

sun

di_sun

sun_house

di_sun_house

temp

di_temp

State icons

name

s_0

s_1

s_2

attn

si_attn.s_0

si_attn.s_1

cam

si_cam.s_0

si_cam.s_1

circle

si_circle.s_0

si_circle.s_1

door

si_door.s_0

si_door.s_1

si_door.s_2

door_left

si_door_left.s_0

si_door_left.s_1

si_door_left.s_2

door_right

si_door_right.s_0

si_door_right.s_1

si_door_right.s_2

enter

si_enter.s_0

si_enter.s_1

head

si_head.s_0

si_head.s_1

lamp

si_lamp.s_0

si_lamp.s_1

lamps

si_lamps.s_0

si_lamps.s_1

moon

si_moon.s_0

si_moon.s_1

music

si_music.s_0

si_music.s_1

out

si_out.s_0

si_out.s_1

pc

si_pc.s_0

si_pc.s_1

piano

si_piano.s_0

si_piano.s_1

pump

si_pump.s_0

si_pump.s_1

relay

si_relay.s_0

si_relay.s_1

reload

si_reload.s_0

si_reload.s_1

snow

si_snow.s_0

si_snow.s_1

sprinkler

si_sprinkler.s_0

si_sprinkler.s_1

star

si_star.s_0

si_star.s_1

stop

si_stop.s_0

si_stop.s_1

sun

si_sun.s_0

si_sun.s_1

thermostat

si_thermostat.s_0

si_thermostat.s_1

tv

si_tv.s_0

si_tv.s_1

vent

si_vent.s_0

si_vent.s_1

window_corner

si_window_corner.s_0

si_window_corner.s_1

si_window_corner.s_2

window_left

si_window_left.s_0

si_window_left.s_1

si_window_left.s_2

window_long

si_window_long.s_0

si_window_long.s_1

si_window_long.s_2

window_right

si_window_right.s_0

si_window_right.s_1

si_window_right.s_2

windows

si_windows.s_0

si_windows.s_1

si_windows.s_2

Special state icons

circle

state

icon

s_blue

spi_circle.s_blue

s_green

spi_circle.s_green

s_grey

spi_circle.s_grey

s_off

spi_circle.s_off

s_on

spi_circle.s_on

s_random

spi_circle.s_random

s_random2

spi_circle.s_random2

s_red

spi_circle.s_red

s_white

spi_circle.s_white

s_yellow

spi_circle.s_yellow

music

state

icon

s_blue

spi_music.s_blue

s_green

spi_music.s_green

s_off

spi_music.s_off

s_red

spi_music.s_red

star

state

icon

s_blue

spi_star.s_blue

s_green

spi_star.s_green

s_grey

spi_star.s_grey

s_music_blue

spi_star.s_music_blue

s_music_green

spi_star.s_music_green

s_music_red

spi_star.s_music_red

s_off

spi_star.s_off

s_on

spi_star.s_on

s_random

spi_star.s_random

s_random2

spi_star.s_random2

s_red

spi_star.s_red

s_white

spi_star.s_white

s_yellow

spi_star.s_yellow